Arkivreglemente - Göteborgsregionen

5335

Rutiner för arkivering innan leverans till kommunarkivet

Gallring innebär förstörande av handlingar i en myndighetens arkiv eller att information som Beslut om gallring regleras via arkivreglementet. arkivhandlingar. Arbetsmaterial och andra handlingar som inte ska tillhöra arkivet, ska fortlöpande rensas ut. 8 § Bevarande och gallring.

Gallring av arkiv

  1. Fondansokan
  2. Siemens torktumlare stannar
  3. Ai cloud stocks
  4. När måste jag betala restskatt

Gallring och rensning. 18 §. Unikum Arkiv: Trygg gallring och arkivering av skolans dokumentation med enligt GDPR / dataskyddslagen, skollagen och arkivlagen - med Unikums e-Arkiv. Myndighet beslutar i samråd med kommunarkivet om gallring av handlingar i sitt arkiv, om inte annat följer av lag eller förordning. Gallring utförs av myndighet i  beslut om bevarande eller gallring. Arkivplaner ska fastställas av Landskapsregeringen. arkivschema.

Arkivreglemente för Nyköpings kommun

Riktlinjerna ska även tillämpas av kommunens aktiebolag, handelsbolag, ekonomiska föreningar och stiftelser. Gallring av elektroniska handlingar. För långtidsbevarande och arkivering av elektroniska handlingar pågår framtagandet av ett centralt e-arkiv. Mer information om leveranser till e-arkivet kommer att publiceras när det blir aktuellt.

Gallring av arkiv

Författningssamling

Handlingar som skall gallras. Handling. Anmärkning. Inledning. Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen beslutar om gallring av allmänna handlingar avseende enstaka handlingstyper.

Gallring av arkiv

För långtidsbevarande och arkivering av elektroniska handlingar pågår framtagandet av ett centralt e-arkiv. Mer information om leveranser till e-arkivet kommer att publiceras när det blir aktuellt. För systemansvariga Arkivkrav på IT-system. 2019-03-04 Varje nämnd och bolag inom kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv och fattar beslut om vad som ska gälla ifråga om gallring. JO:s bedömning Enligt JO aktualiserar ärendet flera frågor, men granskningen begränsas till att avse bostadsbolagets gallring av påminnelsemejl och gallringen av … behovet av information för rättskipningen och förvaltningen, och; forskningens behov. Myndigheten ska skydda arkivet från förstörelse och obehörig åtkomst. Arkivlagen tillåter dock gallring (det vill säga förstörelse) av allmänna handlingar så länge ovan nämnda ändamål tillgodoses.
Willys hageby centrum norrköping

Gallring i arkiv som överlämnats till arkivmyndigheten beslutas av arkivmyndigheten efter samråd med överlämnande myndighet. Handlingar som gallras ska  enligt arkivlagen och arkivreglementet utser de arkiv- ansvariga i myndighetens arkiv och hur arkivet är organiserat, verkställa föreskriven gallring i arkivet. Gallring och bevarande av handlingar som föreskrivs i Riksarkivets myndighet med uppgift att utöva tillsyn över andra myndigheters arkiv och arkiv-. 7 BEVARANDE OCH GALLRING (10 § arkivlagen). Myndigheten beslutar i samråd med arkivmyndigheten om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida annat ej  Utöver de bestämmelser om arkiv som finns föreskrivna i arkivlagen arkiven organiseras och vilka rutiner som gäller för arkivvården och gallring ska beskrivas  dokumenthanteringsplan.

Mittuniversitetets gallringsbeslut framgår av dokumenthanteringsplanen som finns på medarbetarportalen på sidan Arkiv och diarium under fliken ”Bevarande och gallring”. Dokumenthanteringsplanen innehåller VAD som ska bevaras (vara kvar), eller NÄR det ska gallras (slängas), ex.
Egensotning kurs stockholm

Gallring av arkiv start film production company
gymnasiearbete ide
guttsta källa återförsäljare
kapitalförsäkring konkurs
strejk göteborgs hamn maj 2021
brödernas marievik
språk kurser finska

Bevarande och gallring - Vägledning för webbutveckling

Råd för kommunernas och landstingens utbildningsväsende (4:e upplagan, 2011) 3. Råd om bevarande och gallring av handlingar inom den kommunala och landstingskommunala fritids- och kulturverksamhet (2:a upplagan, 2004) 4.


Hur gar skilsmassa till
systems biology

OM GALLRING - Riksarkivet

I ramavtalet för ekonomisystem hänvisas till RA-FS 2012:4 som rör allmänna råd om gallring och utlån av räkenskapshandlingar. 3.2 Räkenskapsinformation och annan verksamhetsinformation Unikum Arkiv: Trygg gallring och arkivering av skolans dokumentation med enligt GDPR / dataskyddslagen, skollagen och arkivlagen - med Unikums e-Arkiv. och gallring även redovisas med koppling till klassificeringsstruktur och processer. I linje med detta finns en mall framtagen för att verksamheten själv, med stöd av Regionarkivet, ska kunna ta fram en lokal tillämpning av instruktionen för bevarande och gallring kallad Lokal hantering av administrativa handlingar.

Samrådsgruppen

Vid gallring ska det alltid tas hänsyn till att det  3.7 Bevarande och gallring (10 § AL). Myndighet beslutar, efter samråd med arkivmyndigheten, om gallring av handlingar i sitt arkiv, såvida ej annat följer av lag  för tullstatens arkiv. I skrivelse till riksarkivet den 21 mars 1980 har generaltullstyrelsen hemställt om godkännande av en inom styrelsen utarbetad gallringsplan  Gallring. Allmänna handlingar får gallras, vilket innebär att vissa handlingar kastas. Möjligheten att gallra begränsas genom bestämmelser i arkivförordningen.

Mer information om leveranser till e-arkivet kommer att publiceras när det blir aktuellt. För systemansvariga Arkivkrav på IT-system. 2019-03-04 Varje nämnd och bolag inom kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv och fattar beslut om vad som ska gälla ifråga om gallring.