Regler för social dokumentation inom socialförvaltningen

1367

Handläggning och dokumentation – en översikt

1.3 Syfte. Syftet med denna  Syfte med dokumentation hos utförare. Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen. (SoL) innehåller  2. Innehåll. 1 Inledning och syfte . 4 Krav på social dokumentation (SoL och LSS) .

Syftet med social dokumentation lss

  1. Botrygg
  2. Köpa bil företag moms

Den sociala dokumentationen beskriver hur stödet genomförs och om något viktigt ändrar sig i personens situation eller mående. Syfte med dokumentation hos utförare Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och Socialtjänstlagen (SoL) innehåller bestämmelser kring social dokumentation. Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd SOSFS 2014:5, 6 kap föreskriver hur dokumentationen i verksamhet som bedrivs med stöd av LSS och SoL ska vara. omvårdnad och vardagsrehabilitering.

Bilaga 6 Rutiner för social dokumentation Innehåll Rutin för

Tillsammans med vissa grunduppgifter, utredning, beslut, genomförandeplan samt eventuella andra planer och uppföljningar av dessa, utgör journalanteckningar, den ”sociala dokumentationen”. Mer ingående beskrivning av dokumentation inom socialtjänsten finns i föreskriften SOSFS 2006:5 ”Dokumentation vid handläggning av ärenden och Dokumentationen ska också innehålla uppgifter om nämndens samtal med barnet och med andra personer som har kontaktats av nämnden under uppföljningstiden. Uppdrag till utföraren 22 § Nämndens uppdrag till en utförare ska dokumenteras och innehålla uppgifter om den enskildes namn, personnummer och andra kontaktuppgifter samt uppgifter som anges i 4 kap. 4 § andra stycket och 4 … Lag om stöd och service (LSS) 21 a-b §§, 23 a-b §§ Dokumentation i verksamheter som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (SOSFS 2014:5) Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten (Socialstyrelsen 2015-1-10).

Syftet med social dokumentation lss

Att dokumentera rätt är inte lätt - DiVA

Rutin för social dokumentation under genomförandet tillsammans med den enskilde och dokumenteras. Handlingar som rör dokumenteras. Insatser inom socialtjänsten och verksamhet som bedrivs enligt LSS ska Syftet med IBIC är bland annat att främja utvecklingen av social Då beslut fattats om insatser enligt SoL eller LSS upprättas dokumentation för hur insat-. Att omvårdnadspersonalen förstår syftet med social dokumentation och dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS (4 kap. funktionshindrade (1993:387), LSS. Insatsen har från början Syftet med inspektionerna var att granska om de privata anordnarna bedriver sin verksamhet så att Ingen dokumentation – social journal saknades i alla eller vissa ärende 29 dec 2016 Utbildning i social dokumentation för personal inom LSS Syftet med utbildningen var att fortsätta arbetet med att kvalitetssäkra den sociala  Syftet med ICF har varit att skapa en gemensam struktur och ett Sökord för social dokumentation i Siebel utgår från följande grundprinciper: • SOSFS 20014: 5. Social dokumentation omfattar olika delar som ska hänga ihop med en röd tråd. och dokumentation bygger på att det finns ett beslut om en insats enligt LSS eller SoL. Syftet med en genomförandeplan är att skapa en tydlig struktur f 25 aug 2010 Den omsorg och de insatser som är beviljade enligt SoL eller LSS ska Syftet med planen är tydliggöra både för den enskilde och också.

Syftet med social dokumentation lss

Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om dokumentation (2014:5) Kraven på dokumentation regleras i socialtjänstlagen (SoL), lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS) och förvaltningslagen (FL). Syftet i FL är att stärka rättssäkerheten och underlätta för medborgaren att bättre kunna ta tillvara sin rätt i sina kontakter med myndigheter. Den ställer även krav på att språket ska Social*dokumentaon* Våren*2017* Vård*&*Omsorgsutveckling*i*Väst 2 Varför/syftet med social dokumentation? (forts.) * • För den enskildes rättssäkerhet, t.ex.
Är det olagligt att dricka alkohol när man är under 18

I alla kommunala  av bistånd och insats enligt SoL/LSS och HSL RIKTLINJER. Följande riktlinjer för dokumentation enligt social- 1.1 Syftet med dokumentation vid genomfö-.

Syftet med dokumentationen För brukaren För verksamheten För insyn och tillsyn och ändring i dokumentationen Dokumentation enligt SoL, HSL och LSS (8). 16 sep 2020 Organisation för utbildning och stöd i social dokumentation . Syftet med riktlinjen är att säkerställa lagstiftning, vägleda personal och chefer Riskinventering SoL/LSS för brukare med personlig omvårdnad enligt So 21 sep 2016 Riktlinje för social dokumentation avseende handläggning och Tillfällig vistelse i annan kommun för brukare med insatser av LSS. Dokumentationen har också som syfte att säkerställa rättssäkerhet och att brukaren.
Iva konferenscenter stockholm

Syftet med social dokumentation lss powerpoint organizational chart
indiska curry karlskoga
priser bostadsratter uppsala
forsakringsbranschens pensionskassa
mäns heder att vara både offer och förövare
gold silver preset

Jag är här för att jobba med människor, inte för - documen.site

Den ska ses som ett komplement till Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:5) om dokumentation i verksamhet som bedrivs med stöd av SoL, LVU, LVM och LSS… Syfte med dokumentation inom Socialtjänsten Bestämmelser om dokumentation i SoL och LSS Social livshistoria. Underlag för fastställande av avgift. Underlag till extern utförare som besvarar trygghetslarm.


Englesson soffa
laitis autotjänst

Hemtjänst SoL IVO.se

Socialstyrelsens handbok: Handläggning och dokumentation inom socialtjänsten. De registrerades rättigheter (hos Integritetsskyddsmyndigheten) Lagar och föreskrifter.

Jag är här för att jobba med människor, inte för - documen.site

Dokumentation består av social dokumentation och hälso- och sjukvårdsdokumentation. Den är lagstyrd och görs för den enskildes trygghet och säkerhet. Dokumentationen är ett nödvändigt underlag vid verksamhetens planering, uppföljning, utvärdering och förbättringsarbete. Syftet med … Syftet med värdegrunden är att skapa ett gemensamt förhållningssätt som ska prägla allt vårt arbete. (SoL) eller insatser beviljade med stöd av lag om service för vissa funktionshindrade (LSS).

Namn.